INTERNATIONAL PATIENT

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Mnt Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş. (Kısaca “NEOLIFE” olarak anılacaktır.)
Mersis Numarası : 7835177724462890
Adres : Nisbetiye Mahallesi, Yücel Sokak, No:6, 1. Levet, Beşiktaş, İstanbul
Telefon : 0212 385 31 00
E-Posta : info@neolife.com.tr

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Alıcı’nın, NEOLIFE’ın Nayah Yazılım Tic. Ltd. Şti.’den tedarik ettiği görüntülü görüşme hizmeti aracılığıyla, akıllı telefon uygulamaları üzerinden görüntülü hekim görüşmesi hizmetini elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

Görüşme Yapılacak Hekim: …
Görüşme Tarihi: Çağrı Merkezi ile belirlenecektir.
Görüşme Süresi: 60 dk
Toplam Bedel: Ücretler hekimden hekime değişiklik göstermektedir. Çağrı Merkezi ödeme öncesinde konuyla ilgili bilgilendirme yapacaktır.
Ödeme Şekli: Havele / EFT

3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, “www.neolife.com.tr” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Alıcı, görüntülü hekim görüşmesinin, yalnızca elektronik ortamda bir hekimle konuşma ve kendisine soru sorma hizmetini içerdiğini; fiziksel muayenenin bir muadili olmadığını; tanı ve tedavi için hekime başvurması gerektiğini ve bu hizmetin acil durum için geçerli olmadığını; hizmeti aşabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.1.3. Alıcı, görüntülü hekim görüşmesinden önce Çağrı Merkezi veya NEOLIFE’ın internet sitesi (www.neolife.com.tr) üzerinden randevu talebi oluşturmak ve görüşmeden en az bir gün önce, ücreti havale/EFT yöntemiyle ödemekle yükümlüdür. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

4.1.4. Alıcı, randevu oluşturmaz, görüntülü konuşma ücretini ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; NEOLIFE hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.1.5. Alıcı, görüşme saatinden 10 dk öncesinde, geçmiş tahlil sonuçlarını hazır bulundurmakla ve görüşme için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.

4.1.6. Alıcı’nın, randevusunu, en geç görüşme saatinden 2 saat önce, NEOLIFE’a yukarıda yer alan bilgilerden veya Çağrı Merkezinden ulaşarak iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda ücret Alıcı’ya iade edilecektir. Aksi halde Alıcı, NEOLIFE’tan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. NEOLIFE, bankadan / finans kuruluşundan kaynaklanan sorun ve gecikmelerden sorumlu değildir.

4.1.7. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

– 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”
– 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”
niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4.1.5. kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.
4.1.8. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip NEOLIFE’a 3 gün içerisinde bildirmesi ve NEOLIFE’ın da kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, NEOLIFE’a, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

4.1.10. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple NEOLIFE’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. NEOLIFE’ın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. NEOLIFE, Alıcı’ya, Alıcı’nın akıllı telefonu üzerinden, görüntülü olarak hekimlerine sözlü danışma hizmeti verecektir. Bu kapsamda görüntülü hekim görüşmesi, Alıcı’nın oluşturduğu randevu doğrultusunda, NEOLIFE’da görev yapan radyasyon onkologları, tıbbi onkologlar, kadın doğum doktorları ve diyetisyenler tarafından gerçekleştirilecek olup; 1 saat ile sınırlıdır.

4.2.2. Görüntülü görüşme kapsamında, Alıcı’ya gerekli sağlık sorunlarına ya da kronik hastalıklarına ilişkin ilaç önerisinde bulunabilir.

4.2.3. NEOLIFE, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

4.2.4. NEOLIFE, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde randevuyu erteleme hakkına sahiptir. NEOLIFE, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derdal Alıcı’ya bildiriecek ve yeni bir rendevu oluşturulmasını sağlayacaktır.

5. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. NEOLIFE, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. NEOLIFE, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

5.3. NEOLIFE, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

6. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, NEOLIFE’ın bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, NEOLIFE’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin NEOLIFE’ın hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın görüşmeyi yapmış olması veya belirlenen şartlar doğrultusunds yapmaktan vazgeçmesi halinde sona erecektir.

7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.