INTERNATIONAL PATIENT

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mnt Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca “NEOLIFE” olarak anılacaktır), bünyesindeki alınmış kişisel veriler, Neolife’ın koruması altındadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin güvenli şekilde korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen ve / veya belirlenebilir kılan bilgiler anlamını taşımaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir.

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu NEOLIFE, kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna özel önem vermekte olup; KVKK kapsamında kendsisiyle ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, NEOLIFE tarafından, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, bu aydınlatma metnini inceleyerek, NEOLIFE tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilirler.

Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi, danışma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır:

– Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
– Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
– Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
– Takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi, danışma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
– Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
– Tıp merkezimizi ziyaretiniz veya görüntülü olarak doktorlarımızla yapmış olduğunuz görüşmeler sırasında paylaştığınız bilgiler, alınan görüntü ve ses kaydınız,
– Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
– Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
– Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
– Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak,

– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, danışma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
– İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– NEOLIFE’ın ilgili birimleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi; sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis, danışma ve tedavi giderlerinizin karşılanması; kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi; sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması; kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi ile web ve mobil kanallardaki içeriklerin tasarlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; çalışanlara eğitim verilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması; tıp merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi; sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
– Müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleriyle talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– Çağrı Merkezi ve dijital kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
– Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi
– Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet alımı yapan kişinin kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” NEOLIFE ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde, mevzuat hükümlerine uygun olarak tüm önlemler alınarak muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

NEOLIFE, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri ve özel nitelikli verileri, ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktaramaz. Ancak bu veriler, mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmadan da mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum / kuruluşa aktarılabilir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

– Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
– Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
– Sosyal Güvenlik Kurumu,
– Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
– Nüfus Genel Müdürlüğü,
– Türkiye Eczacılar Birliği,
– Adli makamlar,
– Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
– Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
– Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
– Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşlar,
– Ürün ve hizmetlerinden faydalandığımız veya hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve / veya hizmet alınan iş ortaklarımız / tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız,
– NEOLIFE’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, şirket prosedürlerine uygun bilgilendirmelerin yapılması ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde denetim amaçlarıyla sınırlı olarak hissedarlar,

ile paylaşılabilecektir.

Kişisel veriler; Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır / aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK’nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Sürelerine İlişkin İlkeler

Kişisel veriler, NEOLIFE tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır. NEOLIFE, kişisel verilerinizi, yürüttüğü faaliyetiyle bağlantılı olarak, uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok etmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel veri sahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişisel veriler, ilgili mevzuat ve NEOLIFE’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. NEOLIFE, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır. Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman, sınırlı kişiler tarafından erişilmekte olup; bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu sürenin sonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

NEOLIFE, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda NEOLIFE, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, herhangi bir nedenle gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyeti el verdiğince, makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır.

 KVKK’nın 11. maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak,

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
– KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 KVKK’nın 28. maddesi uyarınca,

– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi durumlarında,

KVKK’nın 11. maddesinde yer alan yukarıda sayılmış olan haklar ileri sürülemeyecektir:

 KVKK’nın 28/2. maddesi uyarınca,

– Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
– Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
– Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
– Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında,

zararın giderilmesini talep etme hakkı saklı olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde yer alan yukarıda sayılmış olan haklar ileri sürülemeyecektir:

Kişisel Verilerinize İlişkin Mevzuattan Doğan Haklarınızı Kullanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi “https://neolife.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi” internet adresindeki “MNT Tanı ve Tedavi Merkezleri Ticaret A.Ş. Başvuru Formu”nu doldurarak;

– Nisbetiye Mahallesi Yücel Sokak No: 6 34340 1. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyle,
– Noter kanalıyla,
– mnttanivetedavi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,

gönderebilirsiniz. Aksi halde yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

Başvuruların mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; başvurunuza ilişkin cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 ve herhalde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.